Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

การกำหนดปริมาณเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลัง

Lot-for-Lot

  • สั่งเท่าที่ต้องการจะไม่มีการเหลือเก็บเนื่องจากสั่งเท่าที่ต้องการ
  • ใช้สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ มีความต้องการที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent demand) หรือมีการผลิตแบบ Just-in-Time (JIT)

Fixed-Order Quantity

  • สั่งซื้อเป็นปริมาณตายตัวทุกครั้งที่มีการสั่ง ซึ่งเร็วและง่าย แต่อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การสั่งด้วยปริมาณการสั่งที่ประหยัด (EOQ)

  • เป็นระบบวัสดุคงคลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยจะใช้กับวัสดุคงคลังที่มีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความต้องการของวัสดุคงคลังตัวอื่น (Independent Demand) จึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการและพยากรณ์อุปสงค์ของลูกค้าโดยตรง
  • ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของวัสดุคงคลังที่ต่าสุดเป็นหลักเพื่อกาหนดระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่เรียกว่า “ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด”

สนใจระบบเช้คสต๊อกที่ใช้ง่ายที่สุด ลองใช้ CheckstockPRO.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *