Categories
เช็คสต๊อกสินค้า

เทคนิคการเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง

ประโยชน์ของสินค้าคงคลังในการเช็คสต๊อกสินค้า

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่เสียโอกาศในการขาย
 • ป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบขาด เมื่อมีปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อ หรือขนส่ง
 • ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดที่มีความผันผวน
 • การได้เปรียบทางราคาเมื่อสั่งซื้อสินค้าในจำนวนมากต่อครั้ง
 • รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน
 • การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สม่ำเสมอได้ โดยจะสั่งผลิต และเก็บสินค้าที่ขายไว้ก่อน เพื่อขายตอนช่วงขายดี ซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย

ข้อเสียของการเก็บของสินค้าคงคลังมากเกินไป

 • ต้นทุนจม ทำให้กระแสเงินสดในธุรกิจมีสภาพคล่องน้อย
 • สินค้าคงคลังที่มากเกินไปทำให้ต้องการ พื้นที่จัดเก็บที่สูงขึ้น ความซับซ้อนที่สูงขึ้น รวมถึงจำนวนคนที่ให้ในการจัดการสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลังสูงตามไปด้วย
 • สินค้าเสียหาย และสูญหาย ที่อาจเกิดจากตัวอายุสินค้าเอง หรือความซับซ้อนของการจัดเก็บสินค้าที่มากเกินไป
 • การปรับตัวทางธุรกิจทำได้ช้าเพราะมีสินค้าเก่าที่คงเหลืออยู่มาก ไม่สามารถออกสินค้าใหม่ได้ทันท่วงที ความสำคัญของความถูกต้องแม่นยำของสินค้าคงคลัง
 • สูญเสียโอกาศทางการค้า และความเชื่อมั่นในกรณีที่รับปากกับลูกค้าแล้วว่าจะมีการขาย การจัดส่งสินค้า แต่ของจริงไม่มีอยู่ในคลัง

การวางแผนจัดซื้อ หรือแผนการผลิตผิดพลาด

เนื่องจากมีจำนวนสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เกิดสินค้าเกินในบางตัวที่ไม่จำเป็น และขาดในบางตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ

 • เสียเวลา และทรัพยากรในการค้นหาสินค้าที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ
 • การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจผิดพลาด

เช่นการออกสินค้าตัวใหม่อาจไม่เป็นไปตามแผนทางการตลาดเพราะสินค้าไม่ตรง หรือไม่มีอยู่จริงในคลังสินค้า

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟท์แวร์สำหรับเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง CheckstockPRO สามารถติดต่อได้ที่ Nobel Solutions 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *